Jednotky starostlivosti

zdravotná starostlivosť
o nevyliečiteľne chorých
v terminálnom štádiu
a pomoc ich rodinám...

Hospic a paliatívna starostlivosť

stála starostlivosť
o ľudí s demenciou,
Alzheimerovou či
Parkinsonovou chorobou...

Špecializovaná starostlivosť o odkázaných

denná forma
starostlivosti 
pre mladých ľudí
so špeciálnymi potrebami...

Dom sociálnych služieb

ošetrovateľská starostlivosť
a rehabilitácia na lôžku 
po pobyte v nemocnici
alebo ako prevencia...

Dom ošetrovateľskej starostlivosti
2023 © RAFAEL, N.O.