Špecializovaná starostlivosť o odkázaných

Špecializované sociálne zariadenie je určené ľuďom s neurodegeneratívnymi zmenami s vyšším stupňom odkázanosti na pomoc druhých.

Poskytujeme celoročnú staroslivosť ľuďom s demenciou, s chorobou Alzheimerovho typu, Parkinsonovou chorobou alebo sklerózou multiplex. 

V našom zariadení poskytneme týmto klientom, okrem ošetrovateľskej a lekárskej opatery, priestor na sebarealizáciu a láskavé vzťahy založené na individuálnom prístupe.

2023 © RAFAEL, N.O.